littera-info

A Few Notes to Buildings Stereometry in Terms of Energy Efficiency

Abstract: Buildings must, in their functional purpose, respect (essentially given) normalized difference between desired internal temperature and real temperature of the external environment. For residential and service buildings we ask what the largest enclosed space with the least possible surface of casing, on the contrary for cooling buildings, we demand the greatest possible surface, regarding the necessary volume of buildings. From the energy-saving or a technical point of view, in the buildings it essentially depends on the ratio of “content of the surface of the building envelope to his enclosed space”. Complementary of this basic requirement is the second criterion, namely respect for the thermal insulation shell of objects. If the thermal insulation properties of the object coating material are considered to be a matter of physics (especially thermodynamicsthrn proportional-geometric properties are pure stereometric indicators. The submitted papers deal with these spatial geometric properties of some elementary shapes of objects, in terms of their optimal functional usability, and discuss mostly inevitable contradiction between their thermal energy advantages and associated spatial or architectural negatives (in terms of material savings or in terms of production-implementing).

Několik poznámek ke stereometrii stavebních objektů z hlediska jejich energetické efektivity

Abstrakt: Stavební objekty musí podle svého funkčního účelu respektovat (v podstatě daný) normalizovaný rozdíl vnitřní požadované teploty a reálně uvažované teploty vnějšího prostředí. U obytných či provozních budov např. žádáme co největší obestavěný prostor s co možná nejmenším povrchem opláštění, u chladicích objektů naopak požadujeme co možná největší povrch vzhledem k potřebnému objemu stavby. Z úsporně energetického popř. z provozně technického hlediska tedy u staveb v podstatě záleží na poměru „obsah povrchu pláště objektu ku jeho obestavěnému prostoru“. Komplementem tohoto základního požadavku je druhé kritérium, totiž respektování tepelně izolačních vlastností pláště objektů. Jsou-li tepelně izolační vlastnosti materiálu opláštění posuzovaného objektu jednoznačně věcí fyziky (zejména termodynamiky), jsou jeho proporčně geometrické vlastnosti ukazateli ryze stereometrickými. A právě těmito prostorově geometrickými vlastnostmi u některých tvarově elementárních objektů, pokud jde o jejich optimální funkční využitelnost, se zabývá předkládaný příspěvek, aby diskutoval zpravidla nevyhnutelný rozpor mezi jejich tepelně energetickými výhodami a doprovodnými prostorovými či stavitelskými (z hlediska materiálových úspor nebo z hlediska výrobně prováděcího) negativy.

Authors: Radimír Novotný
Keywords: energy-efficient structures, stereometric optimization of the construction objects, provided volume of an object, the area of the object surface, the shell of the objects, the cooling objects (towers)
Volume:
Issue:
Full article