littera-info

The Objectives of Financial Education in the Area of Supplementary Pension

Abstract: In the past years, the issue of financial literacy has got into the limelight of governments, financial institutions, political parties, mass media, sociologists and other entities. Many documents focused on the issues of financial education have been approved. In the Czech Republic, one of the essential documents is Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (The system of development of financial literacy at primary and secondary schools) that defines financial literacy standards for various degrees of schools. These standards have been implemented into the curricular documents of the Czech educational system, which are framing educational programmes for particular degrees and types of schools. This article deals with one of financial products, which is a part of the financial literacy standards designed for secondary schools, i.e. contributory pension scheme. Within the article, desirable target status of financial education in this field will be outlined.

Cíle fi nančního vzdělávání v oblasti penzijního připojištění

Abstrakt: V posledních letech se do popředí zájmu vlád, finančních institucí, politických stran, médií, sociologů a dalších subjektů dostala problematika finanční gramotnosti. Byla schválena řada dokumentů, které se zaměřují na otázky finančního vzdělávání. V České republice je jedním ze stěžejních dokumentů dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, který vymezuje standardy finanční gramotnosti pro různé stupně škol. Tyto standardy byly implementovány do kurikulárních dokumentů české vzdělávací soustavy, což jsou rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé stupně a typy škol. Tento článek je zaměřen na jeden z finančních produktů, který je součástí standardů finanční gramotnosti určených pro střední školy, a to penzijní připojištění. Bude ukázáno, jaký by měl být cílový stav finančního vzdělání v této oblasti.

Authors: Vladimíra Petrášková
Keywords: fi nanční gramotnost, penzijní připojištění, stavební spoření, nancial literacy, supplementary pension, building savings
Volume: 6
Issue: 1
Full article