littera-info

Comparing the Efficiency of a Chosen Wastewater Treatment Plant with the Recipient

Abstract: This paper is focused on comparing total efficiency of a waste water treatment process for chosen small waste-water treatment plant (WWTP) with the recipient. Eight waste water samples were taken during one year in two sampling profiles of WWTP and in one sampling profile in recipient which was located about 500 m from the discharge of treated waste water from WWTP. Eight following water quality indicators were chosen and analyzed: biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), suspended solids, pH, ammonia nitrogen (N-NH4), nitrite nitrogen (N-NO2), nitrate nitrogen (N-NO3), inorganic nitrogen (Ninorg) and total phosphorus (Ptotal). Treatment efficiency was calculated for all laboratory analyzed indicators and average values are presented. Analyzed average values of parameters BOD, COD, suspended solids, pH, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ptotal and pH in recipient were compared with the surface waters pollution standard by Government Regulation No. 61/2003 Coll. The waste-water treatment plant efficiency also depends on the treated waste water volume. The volume of waste water flowing to the waste-water treatment plant was measured during each sampling. This volume was compared with the waste water permitted quantity and with the municipality report for operates the sewerage and waste-water treatment plants.

Vliv účinnosti ČOV na kvalitu vody v recipientu

Abstrakt: Tento příspěvek se zaměřuje na posouzení vlivu vyčištěné odpadní vody z vybrané malé čistírny odpadních vod (ČOV) na recipient, do kterého vtéká vyčištěná odpadní voda. V průběhu jednoho roku bylo odebráno 8 vzorků odpadní vody v recipientu před kanalizací končící ČOV, na dvou odběrných profilech ČOV a v recipientu, ve vzdálenosti 500 m od výustního objektu ČOV. Vybráno a sledováno bylo celkem 9 ukazatelů znečištění: biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku (CHSKcr), nerozpuštěné látky (NL), pH, amoniakální dusík (N-NH4), dusitanový dusík (N-NO2), dusičnanový dusík (N-NO3), anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk). U všech byla ze zjištěných laboratorních hodnot vypočítána účinnost čištění při jejich redukci a stanoveny průměrné hodnoty za celé období. U ukazatelů BSK5, CHSKcr, NL, pH, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Pcelk a pH v recipientu před a za ČOV byly jejich zjištěné průměrné hodnoty porovnány s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění pro rok 2009. Protože účinnost ČOV závisí i na množství čištěné odpadní vody, bylo měřeno při každém odběru vzorků množství odpadní vody přitékající na čistírnu a následně porovnáno s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod a se zprávou obce k provozu kanalizací a ČOV.

Authors: Petra Oppeltová, Tomáš Vítěz, Jana Ševčíková
Keywords: wastewater, waste-water treatment plant, treatment efficiency, recipient, pollution indicators, odpadní voda, čistírna odpadních vod, účinnost čištění, recipient, ukazatelé znečištění
Volume:
Issue:
Full article