littera-info

Comparison Between Simulations of Signi ficant Rainfall-runoff Events Generated by a SCS-CN-based Model and Measured Data in Three Subcatchments with Different Land Use

Abstract: The purpose of this paper is to present the fi ndings obtained by modelling rainfall-runoff processes in Kopaninský tok subcatchments using the HydroCAD hydrologic/hydraulic model. The model is based on the runoff curve method developed primarily to estimate the volume and height of the culmination wave. Numerical simulations of selected important rainfall-runo ff events in three subcatchments with di fferent land uses were performed. The inclusion criterion for events was measured daily rainfall total > 30 mm. We compared the measured and simulated flow rates and runoff volumes, and performed sensitivity analysis of selected main parameters (CN values, initial abstraction, total and intensity of rainfall) on which the runo ff curve method is based. The results obtained indicate that caution is necessary when processing and interpreting results obtained by simple hydrologic tools based on the runoff curve method.

Srovnání významných srážko-odtokových jevů simulovaných pomocí modelu SCS-CN s daty naměřenými na třech pozemcích s rùzným využitím půdy

Abstrakt: Cílem tohoto článku je představit zjištění získaná modelováním srážko-odtokových jevů na povodí Kopaninského toku pomocí hydrologicko/hydraulického modelu HydroCAD. Model je založen na metodě odtokových křivek, která slouží především k odhadu objemu a výšky kulminační vlny. Byly provedeny numerické simulace vybraných významných srážko-odtokových událostí ve třech subpovodích s různým využitím půdy. Kritériem pro zahrnutí srážkové události byl celkový denní úhrn srážek > 30 mm. Měřené a simulované průtoky a objemy odtoku byly porovnány, byla provedena citlivostní analýza vybraných hlavních parametrů (hodnoty CN, počáteční ztráta, úhrn a intenzita srážek), na jejichž základě je metoda CN založena. Získané výsledky naznačují, že je nutná obezřetnost při zpracování a interpretaci výsledků získaných pomocí jednoduchých hydrologických nástrojů založených na metodě odtokové křivky.

Authors: Pavel Žlábek, Markéta Kaplická, Zbyněk Kulhavý
Keywords: CN method, rainfall-runo process, land use, subcatchment, metoda CN, srážko-odtokové procesy, využití půdy, subpovodí
Volume:
Issue:
Full article