littera-info

Construction and Demolition Waste Handling in the EU

Abstrackt: Construction and demolition waste (C&D waste) should be considered as a secondary resource if the aim is to recover and recycle such materials and reduce the load on landfills. The present paper discusses the definition of such waste as is used in European Union, analyzes the broad statistical data basically drawn from EUROSTAT publications and the documents of the DG Environment of the European Commission. The analysis and discussion focused on waste generation during the baseline year 2008 and the recycling rate and priority fractions of C&D waste. Analysis and discussion were followed by a brief conclusion which has highlighted some of the basic problems in waste handling in the EU and those might have a negative influence on the 2020 target of recycling and/or re-use percentage of the Waste Framework Directive of the EC.

Nakládání s konstrukčními a demoličními odpady v EU

Abstrakt: Konstrukční a demoliční odpad (K a D odpad) by měl být považován za sekundární zdroj surovin, protože cílem je znovuvyužití a recyklace odpadových materiálů a tím snížení zátěže skládek těmito odpady. Tato práce pojednává o odpadu, v souladu s definicí odpadu používanou v Evropské unii, analyzuje široké množství statistických údajů získaných z publikace Eurostatu (Statistický úřad Evropské komise) a dokumentů z DG (Directorate General) pro životní prostředí při Evropské komisi. Analýza a diskuse jsou zaměřené na produkci odpadů v základním roce 2008 a míru recyklace prioritních frakcí S a D odpadu. Analýza a diskuse jsou ukončeny krátkým závěrem, který uvádí některé základní problémy nakládání s S a D odpady v Evropské unii, které by mohly negativně ovlivnit naplnění stanovené míry recyklace nebo opětovného použití těchto odpadů, jak je uvedeno v rámcové směrnici o odpadech.

Authors: Prabir Ganguly
Keywords: Waste Framework Directive, European Waste Catalogue, Recycling, Waste management plan, C&D waste, rámcové směrnice o odpadech, evropský katalog odpadů, recyklace, plán odpadového hospodářství, stavební a demoliční odpad
Volume:
Issue:
Full article