littera-info

Czech Agrarian Foreign Trade Development in 2000 – 2010

Abstract: The article deals with the issues related to development of the agrarian foreign trade of the Czech Republic within the last decade. The objective of the contribution is to analyse development of the territorial and commodity structure of the Czech agrarian export and import and to determine the most important changes which happened in the course of the analysed period. The article analyses development of the territorial and commodity structure in relation to both Member States of the EU and third countries. It follows from the outcomes that the commodity and territorial structure of the Czech agrarian foreign trade is significantly concentrated. Member States of the EU hold a dominant position both from the point of view of the value of realized exports as well as imports. A slightly higher share of third countries in imports as compared to exports may be explained with the specific structure of the realized commodity structure. As regards development of the commodity structure, it may be stated that it is very concentrated – when a few aggregations comprise more than one half of the implemented sales turnover both with respect to Member States of the EU and with respect to third countries.

Vývoj agrárního zahraničního obchodu České republiky v letech 2000 – 2010

Abstrakt: Zpracovaný článek se věnuje problematice vývoje agrárního zahraničního obchodu České republiky v rámci poslední vývojové dekády. Cílem příspěvku je analyzovat vývoj v oblasti teritoriální a komoditní struktury českého agrárního exportu a importu a vymezit nejvýznamnější změny, které nastaly v průběhu sledovaného období. Článek v tomto ohledu analyzuje vývoj teritoriální a komoditní struktury a to jak ve vztahu k zemím EU, tak i ve vztahu ke třetím zemím. Z výsledků vyplývá, že komoditní a teritoriální struktura českého agrárního zahraničního obchodu je výrazně koncentrovaná. Země EU dominují jak z hlediska hodnoty realizovaných exportů, tak i importů. O něco vyšší podíl třetích zemí na importech v porovnání s exporty lze vysvětlit specifickou skladbou realizované komoditní struktury. Ve vztahu k vývoji komoditní struktury lze uvést, že ta je velmi koncentrovaná – několik málo agregací tvoří více než polovinu realizovaného obratu obchodu a to jak ve vztahu k zemím EU, tak i ve vztahu ke třetím zemím.

Authors: Miroslav Svatoš, Luboš Smutka
Keywords: the Czech Republic, agrarian trade, commodity and territorial structure, export, import, EU, third countries, crisis, value, Česká republika, agrární obchod, vývoj, trend, komoditní a teritoriální struktura, export, import, EU, třetí země, krize, hodnota
Volume:
Issue:
Full article