littera-info

Discriminatory Power of the Altman Z-Score Model

Abstract: This article aims to assess the discriminatory power of one of the most famous and most discussed corporate predictive models, the Altman Z-Score. This model ranks among the bankruptcy models, whose main purpose is to detect the impending bankruptcy in good time. The research focuses on three main areas of assessing the discriminatory power of the model. The first part deals with the overall discriminatory power of the model; the second part is aimed at quantifying the impact of individual variables on misclassification of enterprises in bankruptcy. The last part quantifies the discriminatory power of individual variables of the model. The results are compared with the findings of the author of the model. The empirical research is based on the accounting data of Czech companies from the manufacturing industry. Both thriving and bankrupt companies are included in the research.

Diskriminační síla Altmanova bankrotního predikčního modelu

Abstrakt: Cílem článku je posouzení diskriminační síly jednoho z nejznámějších a nejdiskutovanějších podnikových predikčních modelů, Altmanova Z-score. Tento model se řadí mezi bankrotní modely, jejichž hlavním úkolem je včasné odhalení nastupujícího úpadku. Výzkum se zaměřuje na tři základní oblasti posouzení diskriminační síly modelu. První část se věnuje celkové diskriminační síle modelu, druhá část je zaměřena na kvantifikaci vlivu jednotlivých proměnných na chybnou klasifikaci podniků v úpadku. Obsahem poslední části je vyčíslení diskriminační síly jednotlivých proměnných modelu. Výsledky budou porovnány se závěry autora modelu. Empirický výzkum vychází z účetních dat českých podniků zpracovatelského průmyslu. Do zkoumání jsou zahrnuty jednak prosperující podniky a jednak podniky v úpadku.

Authors: Kateřina Mičudová
Keywords: altman, bankruptcy, nancial health, predictive model, Z- Score, Altman, finanční zdraví, predikční model, úpadek, Z-score
Volume: 6
Issue: 1
Full article