littera-info

Efficiency of Agricultural Land Resources Protection Policy in the Czech Republic

Abstract: This contribution evaluates efficiency of land resources protection policy in term of institutional economy in the Czech Republic. It resumes results of investigation in form of standardised interviews that was aimed at evaluation of individual phases of the programme cycle, from the problem analysis through proposal of a solution instrument to the problem resolution and implementation and monitoring of measures. The chosen measures were Land Consolidation and Good Agricultural and Environmental Conditions. The authors found that the soil erosion problem had been well identified and that it was generally perceived by the public as serious. However, many shortcomings were identified in the measure proposal, implementation as well as evaluation of the measure’s impacts. In consequence, these shortcomings reduce efficiency of the measure.

Účinnost politiky ochrany půdního fondu v České republice

Abstrakt: Příspěvek hodnotí účinnost politiky ochrany půdního fondu z hlediska institucionální ekonomie v ČR. Shrnuje výsledky šetření formou standardizovaných rozhovorů, které bylo zaměřeno na hodnocení jednotlivých fází programového cyklu od analýzy problému přes návrh nástroje k jeho řešení, implementaci a monitoring opatření. Vybrána byla opatření komplexní pozemkové úpravy a dobrý zemědělský a environmentální stav. Autoři zjistili, že problém půdní eroze byl dobře identifikován a obecně je společností vnímán jako závažný. Ovšem při návrhu opatření, jeho implementaci i vyhodnocování působení opatření byla identifikována řada nedostatků, které snižují jejich účinnost.

Authors: Marie Štolbová, Marie Trantinová
Keywords: soil protection policy, land consolidation, good agricultural and environmental condition (GAEC), politika ochrany půdy, komplexní pozemkové úpravy, dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC)
Volume:
Issue:
Full article