littera-info

Possibility of Increasing the Quality of Communication in Public Administration

Abstract: The aim of this paper is a proposal for an effective selection of communication toolkit within public involvement in the process of improving the quality of public sector activities. The proposal is aimed at optimizing the selection of communication tools depending on the weighting of the criteria required quality in the planning of strategic communication in the public administration. This proposal builds on the recommendations of the Ministry of the Interior of the Czech Republic, aimed at involving the public in the preparation of government documents. Application of the recommendations in practice is associated with risks of miscalculation suitability of communications tools to the communications context. Application of that proposal would lead to a reduction or complete elimination of this risk.

Možnost zvýšení kvality komunikace ve veřejné správě

Abstrakt: Cílem příspěvku je návrh pro efektivní volbu skladby komunikačních nástrojů v rámci zapojení veřejnosti v procesu zvyšování kvality činnosti veřejného sektoru. Návrh je zaměřen na optimalizaci výběru skladby komunikačních nástrojů v závislosti na váze kritérií požadované kvality při plánování strategické komunikace ve veřejné správě. Tento návrh navazuje na doporučení Ministerstva vnitra ČR, zaměřená na zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Aplikace doporučení je v praxi spojena s riziky špatného odhadu vhodnosti komunikačních nástrojů s ohledem na komunikační kontext. Uplatnění uvedeného návrhu by vedlo ke snížení, případně úplné eliminaci tohoto rizika.

Authors: Lenka Ližbetinová
Keywords: communication, quality; public administration; public participation, communication strategies, komunikace, kvalita, veřejná správa, strategická komunikace, zapojení veřejnosti
Volume: 8
Issue: 1
Full article