littera-info

Screening of Risk in an Investment Plans of Agricultural Co-operative

Abstract: The paper discusses possibilities of financial analysis, assessment of variations and break even point calculation for assessment of investment plan efficiency of an agricultural co-operative (capacity of stalls for dairy cows). Optimistic, pessimistic and neutral variant of possible economic development of return on investment are described. A possibility of obtaining a special subsidy of the Rural Development Programme is considered as well. The following variables are defined: purchase price of milk, milk production costs and milk yield per year.

Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD

Abstrakt: V textu jsou ukázány možnosti využitelnosti finanční analýzy, variantního posuzování a výpočtů bodů zvratu při hodnocení efektivity investičního záměru (kapacitní stání pro dojnice) zemědělského obchodního družstva. Jsou zde zpracovány tři varianty ekonomického vývoje výnosů z investice, a to ve variantě optimistické, pesimistické a neutrální, přičemž je zvažována i možnost získání nenárokové dotace z Programu rozvoje venkova. Jako variabilní proměnné jsou definovány – výkupní cena mléka, náklady na produkci mléka a roční nádoj.

Authors: Martin Maršík, Daniel Kopta
Keywords: assessment of variations, investment project, break event points, stall capacity, variantní posuzování, investiční záměr, body zvratu, kapacitní stání
Volume:
Issue:
Full article