littera-info

Typology of Tax Mixes in OECD Countries

Abstract: Globalization affects all countries tax systems, the tax mix is changing, both due to tax harmonization and coordination, due to tax competition between states. Yet the individual countries continue in the area of taxation of their own characteristics, and historical structure of the tax systems and their types remain in force. This applies in particular to income taxes and their varieties, which are often carried out despite the reforms retain the original settings. The aim of the article is to create clusters of tax systems in OECD countries in 2009 by the method of cluster analysis and determine whether there are changes in tax structures typical of previous types, identified by other authors.

Typologizace daňových mixů v zemích OECD

Abstrakt: Globalizace ovlivňuje daňové systémy všech zemí, daňové mixy se postupně mění, a to jak vlivem daňové harmonizace a koordinace, tak vlivem daňové konkurence mezi státy. Přesto si země zachovávají v daňové oblasti své vlastní charakteristiky, resp. historicky uspořádané daňové systémy a jejich typy zůstávají v platnosti. Týká se to zejména výnosů daní a jejich mixů, které i přes často prováděné reformy zachovávají původní nastavení. Cílem článku je vytvořit shluky daňových systémů v zemích OECD v roce 2009 metodou shlukové analýzy a zjistit, zda došlo ke změnám v typických daňových strukturách oproti předchozím, identifikovaným jinými autory.

Authors: Květa Kubátová
Keywords: tax mix, cluster analysis, tax systems of the OECD countries, daňový mix, shluková analýza, daňové systémy zemí OECD
Volume:
Issue:
Full article