littera-info

Analysis of EU budget income structure with respect to possible changes thanks to emission allowances charging

Abstract: This article introduces the area of the EU budget with regards to the possibility to adjusting income structure thanks to emission allowances charging. It defines major challenges for the EU budget and reasons why the reform is needed. The article contains the structure of the main items of both expense and income budget sides. The reader is acquainted with the source: VAT.
The area of the emission allowances trading (EU ETS) is analyzed, which represents important item of income. However, this should change within the 2014-2020 financial framework. The paper shows possibility of increasing budgetary income via revenue from emission auctions, which would represent a change of the EU budget income structure.
Through the means of simulation of the levy of the Czech Republic from the VAT source and from the potential source “revenue from emission allowances auctions” for the period of 2013-2020 are predicted.
The final part contains a discussion about new challenges within the effort to optimize and reduce budgetary expenses – thanks to the reform of the source – replacing VAT. This source is very sensitive to oscillations of the economy. That’s why the EC suggests a dual system of tax rates – on the level of member state and on the EU level.

Analýza příjmové složky rozpočtu EU z pohledu možné změny vlivem zpoplatnění emisních povolenek

Abstrakt: Tento článek seznamuje s problematikou rozpočtu EU z pohledu možnosti úpravy příjmové stránky v souvislosti se zpoplatněním emisních povolenek. Definuje hlavní výzvy, před kterými rozpočet EU stojí, a důvody, proč je potřebná jeho reforma. V článku je zobrazena struktura hlavních položek příjmové strany rozpočtu. Čtenář je blíže seznámen se zdrojem – odvodem z DPH.
Je zde analyzována problematika systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), jež tvoří výdajovou složku rozpočtu, což by se však ve finančním rámci 2014–2020 mělo změnit. V práci je uvedena možnost zvýšení příjmů rozpočtu pomocí výnosu aukcí emisních povolenek, čímž dochází k přeměně struktury zdrojů, tvořících příjmovou složku rozpočtu EU.
Pomocí simulace jsou v příspěvku predikovány odvody České republiky ze zdroje „daň z přidané hodnoty“ a z potenciálního zdroje „výnos z aukce emisních povolenek“ pro období 2013–2020.
V závěrečné části je pak nastíněna diskuze týkající se nové výzvy při snaze optimalizovat (a snižovat) výdaje z rozpočtu Evropské unie – pomocí reformy odvodu z DPH jako zdroje. Tento zdroj je velmi citlivý na výkyvy ekonomiky, proto Evropská komise navrhuje duální systém daňových sazeb – na úrovni členského státu a na úrovni EU.

Authors: Daniela Spiesová
Keywords: EU budget, emission allowances, VAT, reform, budgetary priorities, revenue from emission auctions, emisní povolenky, daň z přidané hodnoty, rozpočet EU, reforma, rozpočtové priority, výnos z aukcí
Volume:
Issue:
Full article