Analysis of the issue of valuation and expertness on the theoretical level – focus on the business valuation/ Rozbor problematiky znalectví a oceňování v teoretické rovině – zaměření na oceňování podniku

Authors: Eva KALINOVÁ, Jan FIŠER
Keywords: valuation and expertness, business valuation, expert, valuation methods/ znalectví a oceňování, oceňování podniků, znalec, metody oceňování
Volume: 4
Issue: 1
Full article