littera-info

Archiving of Accounting Documents

Abstract: Accounting documents reflect a real economic phenomenon, describe it and show its financial value.
Accounting Documents are the basis for billing. For this reason it is necessary for their archival storing after accounting. The companies also create a number of other documents that must be retained. They are such documents, which provide information relevant to the various state institutions, documents relating to employees, etc. In any company there should be a directive that would address the archival storing. This directive should be based on the statutory regulation.

Archivace účetních dokladů

Abstrakt: Účetní doklady zobrazují skutečný hospodářský jev, popisují jej a zobrazují jeho finanční hodnotu.
Jsou podkladem pro účtování. Z tohoto důvodu je nezbytná i jejich řádná úschova po zaúčtování. V podnicích vzniká i množství dalších dokumentů, které je nutné po delší dobu uchovávat. Jsou to např. dokumenty, které podávají informace důležité pro nejrůznější státní instituce, doklady, které se týkají zaměstnanců apod. V každém podniku by měla být směrnice, která by se archivací dokladů zabývala. Tato směrnice by měla vycházet ze zákonných nařízení.

Authors: Kristýna Kabourková, Pavel Rousek, Jiří Tuček
Keywords: documents, accounting documents, archives, archiving, shredding, doklady, účetní doklady, archiv, archivace, skartace,
Volume: 4
Issue: 1
Full article