littera-info

Comparison of Available Measures for Increasing Floodplain Retention Capacity

Abstract: As in most recent years, there were again serious flood events in the Czech Republic and all over the world in 2010. This situation has been focusing attention on effective measures for controlling floods. Discussions have covered not just implementing purely technical flood control measures but also the feasibility of integrating the natural potential of floodplains in order to absorb and transform a flood wave. The natural floodplain could become an integral and desirable part of a complex basin flood control system, with many side benefits. However, while technical measures have been carefully studied, the effect of close-to-nature measures has not been well described and, especially, has not been well quantified.

This paper therefore presents a research study on river and floodplain restoration and revitalization measures in catchments and their flood-control effect. Mathematical modelling methods were applied for selected localities and parts of river floodplains to estimate the transformation effects of a floodplain. Hydraulic modelling was applied to three case study localities in the Czech Republic, each circa 5–7 km in length. The transformation effect is compared not only for the natural state of the floodplain, but also for various theoretical scenarios in each locality.

Porovnání možných opatření v nivách ke zvýšení jejich retenční kapacity

Abstrakt: Stejně jako v předchozích letech i v roce 2010 bylo v České republice i celosvětově zaznamenáno mnoho ničivých povodňových událostí, kvůli kterým se problematika protipovodňových opatření a souvisejících efektů dostává stále více do popředí. Hovoří se o možnostech spojení přirozeného potenciálu údolních niv k tlumení povodňové vlny spolu s ryze technickými opatřeními k ochraně před povodněmi. Tím by došlo k zahrnutí přirozených retenčních vlastností niv do komplexního systému ochrany před povodněmi s mnoha dalšími přínosy. Na rozdíl od technických opatření, jejichž vliv je dostatečně kvantifikován, objektivní zhodnocení přírodě blízkých protipovodňových opatření momentálně chybí.

Příspěvek je proto zaměřen na prezentaci výzkumu zabývajícího se revitalizačními opatřeními v nivách a jejich významem v protipovodňové ochraně. Transformační účinek říčních niv je stanoven pomocí metod matematického modelování ve vybraných oblastech. Dvourozměrný hydraulický model je použit na třech úsecích povodí v České republice o délce 5–7 km. Transformační účinek je následně porovnán nejen pro stávající charakter niv, ale také pro různé teoretické scénáře v každé lokalitě.

 

Authors: Lenka Weyskrabová, Jana Valentová, Petr Valenta, Tomáš Dostál
Keywords: floodplain retention capacity, flood protection, hydraulic modelling, revitalization measures, retenční kapacita niv, protipovodňová ochrana, hydraulické modelování, revitalizační opatření
Volume: 5
Issue: 1
Full article