littera-info

Concrete corrosion

Abstract: Concrete corrosion is not a simple matter, but it is a complex problem involving chemical changes, mechanical and physical properties changes and influences resulting from transmission voltage to other structures. This article is focused on two areas:

a) surface corrosion and concrete disintegration
b) chemical concrete corrosion with manifestation of the working joints

Koroze betonu

Abstrakt: Koroze betonu není jednoduchou záležitostí, ale je složitým problémem zahrnujícím chemické změny, změny mechanických a fyzikálních vlastností a vlivy přenosu vzniklého napětí na jiné konstrukce. Tento článek je věnován dvěma oblastem:

a) povrchové korozi a rozpadu betonu
b) chemické korozi betonu s projevem v pracovních spárách

 

Authors: Alena Hynková, Petra Bednářová
Keywords: window disassembling and assembling, safety of the third party, danger of the fall, spandrel, scaffolding, demontáž a montáž oken, bezpečnost třetích osob, nebezpečí pádu, meziokenní vložka, lešení
Volume: 4
Issue: 1
Full article