littera-info

Construction technology and study support materials

Abstract: Construction Technology is a field that combines knowledge of all technical disciplines, theoretical courses and skills, allows individual selection of knowledge with application for speci fic business process. Study support materials should be instructions on how to approach solving speci fic technological problems with individual evaluating and choosing the optimal technological process. Construction Technology must be understood as a fi eld of creative individuality of a student.

Technologie staveb a studijní opory

Abstrakt: Technologie staveb je oborem, který slučuje znalosti ze všech technických oborů, teoretických oborů a dovedností, umožňuje individuální výběr poznatků s aplikací pro konkrétní pracovní proces. Studijní opory by měly být návodem, jak přistupovat k vyřešení konkrétního technologického problému s individuálním vyhodnocením a volbou optimálního technologického postupu. Technologie staveb musí být chápána jako obor tvůrčí individuality studenta.

Authors: Alena Hynková
Keywords: technology, study support materials, questions, knowledge control, time consumption, technologie, studijní opory, otázky, kontrola vědomostí, časová náročnost
Volume: 4
Issue: 1
Full article