littera-info

Critical exponents values for fluids and linear scaled equation of state

Abstract: The behavior of substance in the vicinity of a critical point is the focus of great scienti fic interest. A liquid-liquid phase transition in the supercooled region could influence biochemical or precipitation processes. It is interesting that water in a space is mostly in a supercooled or amorphous ice form. These two forms have similar properties.
A parametric linear scaled equation of state is used to describe thermophysical properties in the critical point vicinity. A values correction of critical exponents that were calculated from Ising model or were experimentally found, influences values of the scaled equation constants. Paper deals with a dependence of these scaled equation linearity on critical exponents. Several critical exponents sets gained either using theoretical calculations from Ising model or experimentaly, were analyzed. A requirement on an accurate choice of critical exponents or a need to recalculate the parametric model coefficients is emphasized in the paper.

Vliv kritických koe ficientů kapalin na lineární škálovací stavovou rovnici

Abstrakt: Chování látek v okolí kritického bodu je stále předmětem velkého vědeckého zájmu. V předkládaném článku zmiňovaný fázový přechod kapalina – kapalina v oblasti podchlazené vody může mít vliv na biochemické procesy nebo na proces tvorby srážek. Není bez zajímavosti, že většina vody se ve vesmíru vyskytuje ve formě podchlazené vody nebo amorfního ledu, přičemž obě tyto formy mají podobné vlastnosti. Některé vlastnosti podchlazené vody lze vysvětlit užitím teorie druhého kritického bodu.
Upřesnění hodnot kritických exponentů, počítaných na základě Isingova modelu nebo určených experimentálně, ovlivní hodnoty konstant parametrické lineární stavové škálovací rovnice, která se používá k popisu termofyzikálních vlastností látek v okolí kritického bodu. V článku je analyzován vliv těchto kritických exponentů na linearitu stavové rovnice. Byly analyzovány nové sady kritických exponentů získaných buť teoretickými výpočty z Isingova modelu nebo experimentálně. V článku je zdůrazněna nutnost pečlivé volby kritických exponentů nebo nutnost přepočtu koefi cientů parametrického modelu.

Authors: Radim Mareš, Jana Kalová
Keywords: critical point, equation of state, critical exponents, scaled equation, kritický bod, stavová rovnice, kritické exponenty, lineární škálovací rovnice
Volume:
Issue:
Full article