Determination of Gordon growth constant in Czech environment / Stanovení Gordonovy růstové konstanty v prostředí ČR

Authors: Jana KOČOVÁ, Jakub HORÁK, Tomáš KRULICKÝ
Keywords: Gordon growth constant, competitiveness, dividends, stock market, yield rate / Gordonova růstová konstanta, konkurenceschopnost, dividendy, akciový trh, výnosová míra
Volume: 4
Issue: 2
Full article