littera-info

Differentiation of landscape structures in space and time – basis of landscape planning documents

Abstract: The industrial revolution and subsequent industrialization of society represented a fundamental change to the landscape of the Czech Republic or, more precisely, the whole of Central Europe. These changes are reflected in the change of landscape structure (the existence or absence of landscape features, ground shaping, and construction of artificial elements in the landscape) and can be read in historical maps, which have been preserved. Currently, the Research Institute for Soil and Water Conservation (Czech Republic), in the frame of resolving a scientific program of the Ministry of Agriculture CR, is carrying out an analysis of historical changes in landscape structure, including hydroamelioration structures, using remote sensing and evaluation of changes in rural areas arising from measures in land and land use plans. Solutions that require extensive preparation of input data to assess the development of primary and secondary structures of the chosen territories, variable in content and form (resolution, scale, color, size, surface range, etc.), will evaluate the nature of the landscape development with the formulation of the downstream effects of realized hydroamelioration structures, measures in land consolidation projects and land use plans in the context of the influence of forests on the landscape model areas. The article presents the chosen method of analysis of spatial and temporal differentiation of landscape structures.

Prostorová a časová diferenciace krajinných struktur – podklad územně plánovací dokumentace

Abstrakt: Dosud se jen málokdo zabýval tím, zda realizované návrhy plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav a návrhy funkčního využití krajiny v územním plánování mají skutečně kladný vliv, především na mimoprodukční funkce krajiny a celkové formování venkovského prostoru. Ke zpracování těchto návrhů jsou používány podklady dané zákony a vyhláškami a podklady doporučené v metodikách. Je však otázka, zda pouhá znalost současného stavu krajiny je dostatečným podkladem pro zpracování těchto plánovacích dokumentů.
Řešení projektu P04 Systém opatření k ochraně půdy a vody v zemědělské krajině – závazný podklad pro ÚP a KPÚ se zabývá korelací mezi krajinnou strukturou a krajinnými funkcemi s následným využitím multitemporální analýzy modelových území k variantnímu modelování optimálního využití území vzhledem ke zvýšení mimoprodukčních funkcí. Takto pojaté hodnocení krajiny a následný návrh využití území vyžaduje rozsáhlou přípravu vstupních dat pro hodnocení vývoje primárních a sekundárních struktur, obsahově i formálně variabilních (rozlišení, měřítko, barevné provedení, formát, plošný rozsah atd.). Vyhodnocení krajinné struktury bude podstatou vyhodnocení vývoje krajiny a zároveň vývoje funkčního využití území s možností navazujícího formulování vlivu realizovaných hydromelioračních staveb, opatření v pozemkových úpravách a územních plánech na krajinné funkce a venkovský prostor. Článek se zabývá způsobem a problémy se zpracováním podkladů, uvádí příklad interpretace výsledků a způsob vyhodnocení krajinných funkcí.

Authors: Dagmar Stejskalová, Lenka Tlapáková, Jana Podhrázská, Petr Karásek
Keywords: multifunctional approach to landscape, landscape structure, landscape function, landscape development over time, rural areas, diferenciace krajinné struktury, multifunkční pojetí krajiny, vývoj krajinné struktury v čase, venkovský prostor
Volume:
Issue:
Full article