littera-info

Effect of changes of the R factor on economic assessment of comprehensive conservation measures in the basin

Abstract: The object of this paper deal with estimation of erosion rates by variants of R factor values. In the framework those work the hydrological analysis were done in watershed of Kamenice stream, after it was choice one of subcatchment area, where has been designed soil erosion control measures in two variants: for values of R factor ranged from 20 to 40. To all these construction variant cases was elaborate economic cost-benefit analysis expended on system erosion control measures with costs, which come up at removing damages at current state without soil erosion control.

Vliv změny faktoru erozní účinnosti deště na ekonomické hodnocení ochranných opatření v povodí

Abstrakt: Práce se zabývá zhodnocením intenzity eroze použitím různých variant hodnot faktoru R. V rámci těchto prací byly provedeny hydrologické analýzy v povodí říčky Kamenice, po výběru jednoho subpovodí byla navržena protierozní opatření ve dvou variantách: pro hodnoty faktoru R 20–40. Pro všechny varianty byla provedena ekonomická analýza nákladů na ochranná protierozní opatření a jejich porovnání s náklady na eliminací následků nepříznivých účinků povrchového odtoku při stávajícím stavu bez provedených opatření v povodí Kamenice.

Authors: Kateřina Vašinová, Miroslav Dumbrovský, Jana Podhrázská, Jana Uhrová, František Pavlík
Keywords: rainfull factor, runoff, soil erosion, watershed, land use, soil conservation measures, R faktor, povrchový odtok, eroze půdy, povodí, využití území, protierozní opatření
Volume:
Issue:
Full article