littera-info

Evaluation of potential retention and specific flows in the Fryšávka river basin during the projected torrential rain

Abstract: The aim of the research was to assess the hydrological proportions of basin parts of the Frysavka River basin located in the southern part of the CHKO Žďárské vrchy (Žďárské Vrchy Protected Landscape Area) during the projected torrential rain in dependence of the actual state of the land cover and by this to identify the basin part with the reduced retention potential and higher specific flow. Detailed mapping of the current state of land cover and terrain relief, analysis of hydrological soil proportions and determination of basin parts was connected to introduced aim. The preparation and analyses of collected data were made in the program ArcGIS 9.2 of ArcView software products using a set of integrated software applications ArcMap, ArcCatalog and ArcToolbox. To assess the potential retention and peak flows was used the model DesQ-MAX Q. Modeling of hydrological proportions has been done to projected torrential rain of a 100–year recurrence interval. The research results should be used in the design and realization of flood prevention steps in the area of interest.

Vyhodnocení potenciální retence a specifických průtoků v povodí Fryšávky při návrhové přívalové srážce

Abstrakt:  Předmětem výzkumu bylo posoudit hydrologické poměry dílčích částí povodí řeky Fryšávky, nacházející se v jižní části CHKO Žďárské vrchy, při návrhové přívalové srážce v závislosti na aktuálním stavu krajinného pokryvu a identifikovat tak dílčí povodí se sníženým retenčním potenciálem a vyššími specifickými průtoky. S daným cílem bylo spojeno podrobné zmapování současného stavu krajinného pokryvu a reliéfu terénu, analýza hydrologických půdních poměrů a vymezení dílčích částí povodí. Přípravy a analýzy shromážděných zdrojových dat byly provedeny v programu ArcGIS 9.2 v softwarovém produktu ArcView pomocí sady integrovaných softwarových aplikací ArcMap, ArcCatalog a ArcToolbox. K vyhodnocení potenciální retence a kulminačních průtoků byl využit model DesQ-MAX Q. Modelování hydrologických poměrů bylo prováděno na návrhovou přívalovou srážku s dobou opakování 100 let. Výsledky výzkumu by mohly být využity při návrhu a realizaci preventivních protipovodňových opatření v zájmovém území.

Authors: Tomáš Mašíček, František Toman, Miroslav Dumbrovský
Keywords: GIS, landscape cover, peak discharge, model DesQ-MAX Q, retention, GIS, krajinný pokryv, kulminační průtok, model DesQMAX Q, retence
Volume:
Issue:
Full article