littera-info

Evaluation of problems of small urban structures restoration and development – case study Záblatí

Abstract: The aim of this article is to evaluate possible problems with small urban structures restoration and development. Based on SWOT analysis and landscape characteristics there the evaluation of potential changes in the village Záblatí u Prachatic. These changes were divided into three categories – housing and architecture, amenities and production. By potential development and revival of this village it is preferred to use existing capacities in all potential fields of development. The most important problems and barriers are missing or insufficient infrastructure, poor technical conditions of building sites and also problems with parking spaces. These problems are connected not only with this concrete village but with most of similar municipalities in this region.

Zhodnocení problémů rozvoje malých obcí – případová studie Záblatí

Abstrakt: Cílem článku je zhodnocení možných problémů při rozvoji a obnově malých obcí. Na základě SWOT analýzy a hodnocení krajinného rázu bylo provedeno vyhodnocení potenciálních změn na území obce Záblatí u Prachatic. Tyto změny byly pro větší přehlednost rozděleny do tří kategorií, a to bydlení a architektura, občanská vybavenost a výroba. Při potenciálním rozvoji a oživení této konkrétní obce je prioritou využití stávajících kapacit ve všech hodnocených oblastech rozvoje. Nejvýznamnějšími problémy a překážkami rozvoje obce je především nedostatečná nebo chybějící infrastruktura, nevyhovující technický stav stavebních objektů a také řešení problémů s umístěním parkovacích míst. Tyto problémy se týkají nejen této konkrétní obce, ale většiny podobných obcí v regionu.

Authors: Iva Louženská, Jana Moravcová, Monika Koupilová, Tomáš Pavlíček, Jan Váchal
Keywords: rural development, small urban structures, landscape, land consolidation, rozvoj venkova, malé obce, krajina, pozemkové úpravy
Volume: 4
Issue: 1
Full article