littera-info

Internet Based Laboratory of Control Systems

Abstract: The article deals with online laboratory teaching. This system of education is gaining importance especially in the context of combined teaching of technical subjects, when students of combined study can remotely participate in the laboratory lessons with laboratory experimentation with physical tasks. However, students of full-time study programs can bene fit from remote completion of laboratory education as well and it is gaining ground at a number of technical schools. In the article we deal especially with the technical solution to this particular method of teaching with a view to both solving technical problems and questions of information security of the Internet access to the laboratory. By means of case studies we present Internet laboratory teaching of systems of automatic computer control of physical and virtual models. It is just the Internet access to the physical models, which are usually expensive and unique, that shows the advantages of Internet access in the best light. They consist in the fact that the unique patterns can be used by students from several universities, by those from collaborating foreign institutions, and interested individuals from the engineering community. The article provides readers with a complex view of this issue from the technical solution through the information security of licensed software to the operational safety and unattended character of physical models.

Laboratoř počítačového řízení s internetovým přístupem

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou internetové laboratorní výuky. Tento systém výuky nabývá na významu zejména v kontextu s kombinovanou výukou technických oborů, kdy studenti kombinovaného studia mohou vzdáleně absolvovat laboratoře s experimentováním s fyzickými laboratorními úlohami. Avšak i studentům denního studia může být systém vzdáleného absolvování laboratorní výuky přínosem a na mnoha technických školách se začíná prosazovat. V článku se zabýváme především technickým řešením tohoto způsobu výuky a to s ohledem jak na technické problémy řešení, tak na otázky informační bezpečnosti internetového přístupu k laboratoři. Na případových studiích prezentujeme internetovou laboratorní výuku systémů automatického počítačového řízení fyzických i virtuálních modelů. Právě na fyzických modelech, které jsou zpravidla nákladné a unikátní, se výhody internetového přístupu ukazují v nejlepším světle. Spočívají v tom, že unikátní modely mohou být využívány studenty několika vysokých škol, zájemci ze spolupracujících zahraničních institucí i zájemci z řad technické veřejnosti. Příspěvek poskytuje čtenáři komplexní pohled na tuto problematiku od technického řešení přes informační zabezpečení licencovaného SW až k bezobslužnosti fyzických modelů.

Authors: František Zezulka, František Smrčka
Keywords: Internet based education, computer control systems, physical models, information security, internetová výuka, řízení systémů počítači, fyzické modely, informační zabezpečení
Volume: 5
Issue: 1
Full article