littera-info

Komenský’s ethical vision of the reform of human affairs

Abstract: The Reformation did not help to unify European Christianity, just the opposite; it led to the intensifying of disputes not only amongst Catholics and Protestants, but also between Lutherans and Calvinists. There followed a period of religious and civil feuding. Komenský entered this antagonistic climate with his political philosophy, which focused on eliminating the causes of hate and mutual conflict. This direction culminated in Komenský’s Panorthosie (Universal Reform). This best outlines his vision of lasting peaceful conciliation, which lay in educational, religious, and civil reform. Komenský’s ethical attempts to put human affairs to rights has its philosophical basis in the understanding of man as an entity, whose mission in this world is: to be a wise, moral, and pious man.

Komenského etické vize o nápravě věcí lidských

Abstrakt: Reformace nepřispěla ke sjednocení evropského křesťanstva, ale naopak k prohloubení rozporů nejenom mezi katolíky a protestanty, ale i mezi luterány a kalvinisty. Nastalo období náboženského a občanského sváru. Komenský vstoupil do tohoto antagonistického klimatu svou politickou filozofií, jež směřovala k vymýcení příčin nenávisti a vzájemných rozporů. Vrcholem v tomto směru je Komenského Panorthosie (Všenáprava). V ní je nejlépe nastíněna vize trvalého mírového usmíření, jež spočívá na reformě vzdělání, náboženství a občanského zřízení. Komenského etické usilování o nápravu věcí lidských má svůj filozofický základ v pochopení člověka jako bytosti, jejímž posláním v tomto světě je být člověkem moudrým, mravným a zbožným.

Authors: Miroslav Somr
Keywords: protestantism, stoicism, chiliasm, pansophism, comforting writings, political philosophy, political conservatism, Eruditio, Religio, Politica, Panorthosia,
Volume:
Issue:
Full article