littera-info

Land adjustment evaluation in light of soil protection from erosion in Horni Stropnice

Abstract: In most areas, where land adjustments were completed, only a mild erosion threat was discoverd and planned against – erosive measures were consequently minimal in these areas. There was mostly the expulsion of maize from crop rotation, grassing or projection of a new rural road so as it interupts the slope. The land adjustment Horní Stropnice was chosen for a more detailed solution, there was a higher erosion threat discoverd by the calculation of soil deterioration. The area was split in blocks, in which soil deterioration was counted by means of Wischmeier-Smith equation for various values of factor R. Then soil deterioration after implementation of anti-erosive measures was calculated. The anti-erosive component measures were evaluated and their execution in the terrain was investigated. Results show a problem with the determination of the right value of factor R and in reality planned anti-erosive measures stay mostly unimplemented.

Zhodnocení KPÚ Horní Stropnice z hlediska protierozní ochrany

Abstrakt: Na většině území, kde byly dosud provedeny pozemkové úpravy, byla zjištěna jen mírná erozní ohroženost a navržená protierozní opatření v těchto oblastech byla tedy minimální. Většinou se jedná o vyloučení kukuřice z osevních postupů, zatravnění, nebo návrh cesty tak, aby přerušovala svah. Pro podrobnější řešení byla vybrána pozemková úprava Horní Stropnice, kde byla po výpočtu erozního smyvu zjištěna vyšší erozní ohroženost. Území bylo rozděleno do bloků, ve kterých byl dle WischmeierSmithovy rovnice vypočítán erozní smyv pro různé hodnoty faktoru R. Poté byl vypočítán erozní smyv po realizaci navržených opatření. Jednotlivá opatření byla zhodnocena a bylo zjištěno jejich skutečné provedení v terénu. Výsledky ukazují problém určení správné hodnoty faktoru R a skutečnost, že navržená opatření většinou zůstávají nezrealizována.

Authors: Lucie Koulová, Monika Koupilová, Jana Moravcová, Jan Váchal
Keywords: land adjustment, soil erosion, soil protection, pozemkové úpravy, eroze půdy, ochrana půdy
Volume:
Issue:
Full article