Linking basic accounting statements/ Propojení základních účtovních výkazů

Martin_Bugaj

Authors: Martin BUGAJ
Keywords: financial analysis, balance sheet, profit and loss statement, cash flow/finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow
Volume: 3
Issue: 1