littera-info

Methods and rates used to compare corporate tax burden

Abstract: Tax burden is an important factor in investor’s decisions about the allocation of investment. Several methods and rates can be used for comparison of corporate taxation. Statutory corporate income tax rates are not the right indicator for the comparison of the real economic tax burden so effective corporate tax rate are often used for these purpose. Effective corporate income tax rates can be based on three different methods: macro backward looking, micro backward looking or micro forward looking. Differences between the approaches are used due to differences in data and varying degrees of data aggregation. Investors can used for their decisions following tax rates: average tax rate, effective marginal tax rate EMTR or average effective tax rate EATR. EATR seems to be the most accurate rate for comparing the actual corporate tax burden due to its complexity.

Metody a sazby používané ke komparaci korporátního daňového zatížení

Abstrakt: Daňové prostředí a zatížení je významným faktorem při rozhodování investorů o alokaci investic. Pro komparaci výše korporátního zdanění je možné použít několik metod a sazeb. Statutární sazby daně z příjmů korporací nejsou vhodnými ukazateli pro porovnávání skutečného daňového zatížení, a proto se pro tyto účely častěji využívají efektivní korporátní sazby daně. V případě efektivních sazeb lze nalézt tři základní metody, a to metody zpětného makropohledu, zpětného mikropohledu a dopředného mikropohledu. Rozdíly mezi jednotlivými přístupy jsou dány rozdíly v používaných datech a různém stupni agregace dat. Investoři používají pro svá rozhodování o alokaci aktiv průměrné daňové sazby, efektivní marginální daňové sazby EMTR nebo průměrné efektivní daňové sazby EATR, které se pro svou komplexnost jeví jako nejpřesnější pro porovnávání skutečného korporátního daňového zatížení.

Authors: Irena Szarowská
Keywords: statutory and effective tax burden, average tax rate, effective marginal tax rate, effective average tax rate, statutární a efektivní daňové zatížení, průměrná daňová sazba, efektivní marginální daňová sazba EMTR, průměrná efektivní daňová sazba EATR
Volume:
Issue:
Full article