littera-info

Municipal waste current expenditures and cost efficiency – a case study for the South Moravian Region

Abstract: In the paper is an analysis of waste municipal current expenditures done by an evaluation their cost efficiency using the method of cost-effectiveness analysis (CEA) and modified method of cost efficiency which use the method CEA and modified method CEA with the complex criterion of Soukopová and Bakoš [1]. The evaluation and comparison of the effectiveness and efficiency of waste expenditures is done in municipalities with extended powers in the South Moravian Region.

Běžné výdaje obcí na nakládání s odpady a jejich nákladová efektivnost – případová studie pro Jihomoravský kraj

Abstrakt: V příspěvku je na základě analýzy běžných výdajů obcí III. typu na nakládání s odpady provedeno vyhodnocení jejich efektivnosti pomocí metody analýzy efektivnosti nákladů (CEA) a pomocí modifikované metody CEA s komplexním kritériem Soukopové a Bakoše [1] a jejich následné srovnání. Vyhodnocení a srovnání efektivnosti výdajů je provedeno u obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje.

Authors: Jana Soukopová
Keywords: efficiency, public expenditures, waste management, efektivnost, veřejné výdaje, odpadové hospodářství
Volume:
Issue:
Full article