littera-info

The new standard ISO 690 – How to properly cite in our journal

Abstract: In March 2011 a new standard ISO 690 Guidelines for bibliographic references and citations to information resources became valid, which brings changes to the work of the scientific and pedagogical staff of schools and scientific institutions. Until now we have used the available ISO 690 of 1987 and its supplement ISO 690-2 1997, now a fairly well-arranged comprehensive standard is available, which makes the work with bibliographic information easier, or at least more accurate in many ways.

The newly introduced standard also declares quotation rules of some previously neglected documents, such as cartographic materials, music, sound recordings, photographs, graphics and audiovisual works, including films.

Nová norma ISO 690 – Jak správně citovat v našem časopise

Abstrakt: V březnu 2011 vešla v platnost nová norma ISO 690 Pravidla pro bibliografi cké odkazy a citace informačních zdrojů, která přináší změny do práce vědeckých i pedagogických pracovníků škol i vědeckých institucí. Zatímco dosud jsme měli k dispozici normu ISO 690 z roku 1987 a její doplnění ISO 690-2 z roku 1997, nyní máme k dispozici poměrně dobře přehlednou komplexní normu, která v mnohém práci s bibliografi ckými údaji zjednodušuje, nebo alespoň zpřesňuje.
Nově také zavádí pravidla citace některých dříve opomenutých dokumentů, jako jsou kartografi cké materiály, hudebniny, zvukové záznamy, fotogra fie, grafi ka a audiovizuální díla včetně filmů.

Authors: Michaela Votavová
Keywords:
Volume: 4
Issue: 1
Full article