littera-info

Possibilities of use of seasonal fluctuations in prices for pork to affect the economic results of agricultural companies

Abstract: Pork meat has for a long time been the most popular meat among consumers in the Czech Republic. Profitability of pig production is currently declining and thereby it is decreasing the self-sufficiency and independence of the Czech Republic in the production of this commodity. The article refuted the possibility of influencing the profits of agricultural companies, dealing with pork, with the timing of the sale of its products and thereby increasing profits. The analysis was performed in the prices of agricultural primary producers, processors and retailers of mentioned commodities and this study did not demonstrate a range of monthly seasonal price fluctuations, which would allow commercial use.

Možnosti využití sezónního kolísání cen u vepřového masa k ovlivnění hospodářského výsledku zemědělských firem

Abstrakt:  Vepřové maso je dlouhodobě nejoblíbenější maso u spotřebitelů v ČR. Rentabilita chovu prasat v současné době klesá a s tím klesá i soběstačnost a nezávislost ČR ve výrobě této komodity. V článku je vyvrácena možnost ovlivnění hospodářského výsledku zemědělských firem obchodujících s vepřovým masem pomocí načasování prodeje svých produktů a tím zvýšení zisku. Analýza cen byla provedena u zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů a prodejců zmiňované komodity a tato studie neprokázala takové rozpětí sezónního měsíčního kolísání cen, která by umožňovalo podnikatelské využití.

Authors: Martin Maršík, Daniel Kopta
Keywords: pork meat, pork hip, pork leg, seasonal fluctuations in prices, profitability, vepřové maso, vepřový bok, vepřová kýta, sezónní kolísání cen, rentabilita
Volume:
Issue:
Full article