Právo stavby podle nového občanského zákoníku

Plný článek: Právo stavby podle nového občanského zákoníku
(21.12.2016)

Abstrakt: S účinností od 1. ledna 2014 se stal součástí vnitrostátního právního řádu institut práva stavby. Cílem tohoto příspěvku je provést v prvé řadě stručný právní výklad k tomuto novému institutu za použití gramatických, logických a teleologických metod interpretace, a dále vymezit předpoklady pro využití práva stavby v praxi a upozornit na některé chyby při aplikaci práva stavby. Výsledkem výzkumu autorů je předložení pro účely praxe vlastního pracovního návrhu vzorové smlouvy o zřízení práva stavby.

Autoři: BÍLEK Stanislav
Klíčová slova:
občanský zákoník, věcná práva k věci cizí, právo stavby, smlouva o zřízení práva stavby
Ročník: 1
Číslo: 1


English version

Full article: Right to build according to the new civil code
(2016-12-21)

Abstract: With effect from 1 January 2014, it became part of national law institute of the right building. The aim of this paper is to firstly brief legal interpretation of this new institute for the use of grammar, logic and teleological interpretation methods, and further define the conditions for use of the building rights in practice and draw attention to some errors in the application of the law building. The result of research by a submission to practice their own working draft model agreement for the establishment of a building right.

Authors: BÍLEK Stanislav
Keywords: code civil, easement, right to build, agreement on the establishment of right to build
Volume: 1
Issue: 1