littera-info

Tento časopis / This Journal

Journal of Valuation and Expertness
ISSN 2533-6258 (Online)

O časopise:

Journal of Valuation and Expertness je vědecký recenzovaný časopis, založený v roce 2016, který se zaměřuje se na teorii, praxi a proces:

 • oceňování a hodnocení podniků,
 • oceňování movitých věcí,
 • oceňování nemovitých věcí,
 • oceňování nehmotného majetku,
 • a další aspekty znalecké činnosti a oceňování.

Články prochází recenzním posouzením na bázi peer-review ve dvoukolovém řízení. Členy redakční rady jsou odborníci v oblasti oceňování podniků, soudní znalci, autoři řady znaleckých posudků a další významní hodnotitelé.

Časopis je vydáván dvakrát ročně.

V časopise Journal of Valuation and Expertness jsou publikovány teoretické, metodologické i empirické příspěvky z různých ekonomických oborů, avšak jsou preferovány níže uvedené obory dle JEL klasifikace:

 • D46 – teorie oceňování
 • G32 – finanční politika, Finanční riziko a řízení rizika, kapitál a vlastnická struktura, hodnota firem, goodwill
 • G33 – úpadek, likvidace
 • H43 – vyhodnocování projektu, sociální diskontní sazba
 • Q51 – ocenění environmentálních efektů

Periodicita:

Časopis je v roce 2016 a 2017 vydáván jednou ročně, od roku 2018 je periodicita navýšena na 2 vydání ročně.

Vydavatel:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav znalectví a oceňování, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, ISSN 2533-6258 (Online).


English version

About the journal:

Journal of Valuation and Expertness is a scientifical reviewed journal, established in 2016, which is aimed at theory, practise and process:

 • Appraisement and valuation of concerns
 • Appraisement of effects
 • Appraisement of real estate
 • Appraisement of intangible property
 • Other aspects of experts´ activities and appraisement

Articles pass throw reviewing assessments based on peer-review in procedure, which is realized two times consecutively. Council members are experts in a field of appraisement of concerns, authorized experts, authors of many expertise and other significant evaluators.

In the Journal of Valuation and Expertness are published theoretical, methodological and empirical articles from different economic fields, although there are preferred fields according to JEL classification, which are mentioned below:

 • D46 – Value Theory
 • G32 – Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
 • G33 – Bankruptcy; Liquidation
 • H43 – Project Evaluation; Social Discount Rate
 • Q51 – Valuation of Environmental Effects

Periodicity:

The journal is published annually in 2016 and 2017,  from 2018 the periodicity is increased to two issues per year.

Publisher:

The Institute of Technology and Business in České Budějovice, School of Expertness and Valuation, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, ISSN 2533-6258 (Online).