littera-info

Etika / Ethics

Etické zásady

Rukopisy jsou posuzovány redakční radou. Probíhá oboustranně anonymní přezkoumání rukopisů dvěma odborníky. Texty jsou posuzovány výhradně na základě jejich profesní úrovně, bez ohledu na teoretické či ideologické orientace, politické názory, náboženství, národnost, rasu, etnický původ, pohlaví nebo sexuální orientaci. Editoři vynaloží veškeré úsilí k zachování nestrannosti tak, aby nedošlo k odhalení identity účastníků procesu posuzování. Autor, jehož rukopis je průkazně plagiátem (nebo byla zfalšována data), ztratí možnost publikovat v časopise Journal of Valuation and Expertness.

Následující zásady etického jednání v přípravě a publikování ve vědeckém recenzovaném časopise Journal of Valuation and Expertness jsou založeny na dokumentech COPE (Výbor pro etickou publikaci): COPE osvědčené postupy pro editory časopisů, COPE etické směrnice pro hodnotitele. Od recenzentů a autorů se očekává, že se s výše zmíněnými dokumenty před publikováním seznámí.

Autoři
Autoři musí respektovat požadavek na originalitu; nesmí být předloženy ke zveřejnění v různých časopisech či konferencích dva stejné nebo podobné texty, ať už v papírové nebo elektronické podobě. Autoři jsou povinni vyjádřit jejich výzkum s maximální přesností, při respektování práv a zákonů týkajících se autorských práv k duševnímu vlastnictví. Autorské rukopisy musí podnítit seriózní diskuzi o tématu a musí poskytnout potřebné relevantní informace, citace a odkazy. Je považováno za nepřijatelné, když autor zahrne do svého rukopisu jakoukoliv část jiného textu či výsledky výzkumu z jiných děl bez přesné citace autora původního zdroje. Práce s texty nebo jinými zdroji bez uvedení původních autorů je považována za plagiátorství.

Zdroje musí být řádně citovány. Osobní kontakty nesmí být použity bez písemného souhlasu. Autorství článku je omezeno na jednotlivce, kteří významně přispěli k vydání článku. Všichni spoluautoři, kteří významně přispěli k vytvoření článku, musí být uvedeni. Plagiátorství, nepřesná či nepravdivá prohlášení, falšování dat a opětovné zveřejnění již publikovaných rukopisů jsou považovány za nepřijatelné a neetické.

Recenzenti
Recenzní řízení je součástí procesu přezkoumávání článku. Cílem tohoto procesu je posoudit kvalitu článku a navrhnout autorovi možné změny, které povedou ke zvýšení profesionální kvality rukopisu. Recenzenti pomáhají redaktorům při rozhodování o zveřejnění rukopisu a pomáhají také při zlepšení kvality článků. Pokud recenzent necítí, že je dostatečně oprávněn rukopis hodnotit, oznámí redakci odstoupení od hodnotícího procesu.

Recenzenti posuzují rukopisy v anonymizované podobě a musí zachovávat mlčenlivost. Recenzenti posoudí předložené rukopisy objektivně; vyjadřují pochopitelně svůj postoj a jejich doporučení podpoří příslušnými argumenty. Všechna doporučení, argumenty a závěry navrhované recenzenty musí být řádně autorem citovány (pokud jsou použity v textu). V rámci posouzení by recenzenti měli odhalit některé z autorových podstatných pochybení proti etice a mají o těchto okolnostech informovat redakční radu. Recenzenti nesmí citovat z rukopisu bez písemného souhlasu autora, nebo využít materiál nepublikovaných rukopisů pro vlastní práci či práci druhých.

Redakční rada
Redakční rada rozhodne, které články přijmout a publikovat. Redakce se snaží naplňovat poslání časopisu a má právo odmítnout články, které obsahují plagiátorství, urážlivé nebo hanlivé poznámky či články, které jsou v rozporu se zákonem. Členové redakční rady, recenzenti a redakce hodnotí rukopisy bez osobní zaujatosti pro nebo proti autorům či institucím. Členové redakce nesmí uvést autorův rukopis bez písemného souhlasu; nesmějí používat materiál z nepublikovaných rukopisů pro vlastní činnost nebo práci jiných autorů. Členové redakce nesmí distribuovat kopie rukopisu v tištěné nebo elektronické podobě, s výjimkou redakční práce. Editoři jsou povinni odmítnout rukopisy, u nichž by podle jejich názoru mohlo dojít ke střetu zájmů.

Odpovědnost za akademickou kvalitu časopisu a dodržování etických zásad nesou editoři a redakční rada časopisu. Postoje a názory redakční rady se mohou lišit od názorů a stanovisek recenzentů. Recenze je expertním vyjádřením, avšak přesto redakční rada rozhoduje o konečném zveřejnění recenzovaných článků. Redakce a redakční rada učiní konečné rozhodnutí o zveřejnění rukopisu. Předtím je ovšem autor článku redakcí informován o vydání či nevydání jeho rukopisu v časopise.


English version

Publication ethics

Manuscripts are reviewed in the editorial management consisting of assessing the adequacy of article and in the mutually anonymous review process by two experts. Texts are assessed solely on the basis of their professional level, regardless of the theoretical or ideological orientation, political views, religion, nationality, race, ethnicity, gender or sexual orientation. The editors make every effort to preserve the impartiality of the review process so as not to reveal identities of participants of the review process. The author, whose paper has evidence of plagiarism or falsification of data, he / she loses the opportunity to publish in the Journal of Valuation and Expertness.

The following principles of ethical practice in preparing and publishing scientific peer-reviewed Journal of Valuation and Expertness are based on documents COPE (Committee on Publication Ethics): COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors, COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Reviewers and authors are expected to become familiar with the originals of the documents listed above COPE.

Authors
Authors must respect the requirement of originality; two identical or similar texts must not be submitted for publication in various journals, proceedings, etc., in paper or electronic form. Authors are required to express their expertise with maximum precision, while respecting intellectual property rights and laws relating to the copyright. Authorial manuscripts must stimulate a serious discussion on the investigation and provide the necessary relevant information, quotes and links. It is considered unacceptable for the author to include any part of another text or research results from other works into a submitted manuscript without the accurate quote of the author of the original source. Using texts or other sources without stating original authors is considered plagiarism.

Sources must be properly cited and information obtained. Personal contact must not be used without the written consent of the source. The authorship of the article is limited to the individuals who have significantly contributed to the publication of the article. All co- authors who have significantly contributed to the formation of the article must be listed in the article. Plagiarism, inaccurate or false statements, falsification of data and resubmission of already published manuscript are considered unacceptable and unethical.

Reviewers
The review process is a part of the peer review process of an article. The aim of the review process is to assess the technical quality of the article and to suggest to the author possible modifications, which will lead to increase in professional quality of the article. Reviewers assist editors in deciding on the publication of the manuscript and assist authors in improving the quality of manuscripts. If a reviewer does not feel sufficiently entitled to evaluate the manuscript, he / she shall notify this to an editorial office which means that he / she withdraws from the evaluation process.

Reviewers assess manuscripts in an anonymised form and must maintain confidentiality about elements of the manuscript. Reviewers will assess the submitted manuscripts objectively and without personal criticism of the author; they express understandably their attitude and their recommendations support with relevant arguments. All recommendations, arguments and conclusions proposed by reviewers, must be properly cited by the author, if they are used in the text. Within the assessment, reviewers should reveal any of author’s substantial misconduct against the publication ethics and the ethics of research in social work, and they are to inform the editorial board of these circumstances. Reviewers must not quote from the manuscript without the written consent of the author, or to use material from unpublished manuscripts for their own work or that of others.

Editorial Board
The editorial board decides which articles to accept and publish. Editorial Board strives to fulfil the mission of the journal and has the right to reject articles that contain plagiarism, offensive or defamatory content, or those that are in conflict with the copyright law. Members of the Editorial Board, reviewers of articles and editorial staff evaluate manuscripts without personal bias for or against the authors or institutions. Members of the editorial staff must not cite the author’s manuscript without a written permission; they must not use material from unpublished manuscripts for their own work or the work of other authors. Members of the editorial staff must not distribute copies of the manuscript in printed or electronic form, except editorial work. Editors are obliged to reject manuscripts, which in their opinion cause conflict of interest.

Responsibility for the academic quality of the journal and observance of ethical principles is borne by publication editors and editorial board of the journal. Attitudes and opinions of the editorial board may differ from the views and opinions of the reviewers. Reviews are the expert observations on the basis of the editors and editorial board decides the final publication of peer-reviewed articles. Editors and editorial board makes the final decision on the publication of the article before the author is informed by the editorial staff about the (un) publishing an article in a journal.