littera-info

Instrukce pro autory / Instructions for authors

Journal of Valuation and Expertness
ISSN 2533-6258 (Online)

  • Šablona časopisu a další instrukce – klikněte zde

Vaše příspěvky prosím zasílejte na adresu horak@mail.vstecb.cz
(Mezní termín pro odevzdání je 31. března a 30. září, pro roky 2016 a 2017 platí mezní termín do 30. září)

Příspěvek musí splňovat podmínku originality a nesmí být nabídnut jinému vydavateli. Při přípravě originálního rukopisu a grafického materiálu bude vzhled článku do značné míry záviset na péči autora. Autor je zodpovědný za všechny korektury a úpravy. Pokud ne, článek nebude přijat redakční radou časopisu.

Příspěvek musí být napsán v anglickém nebo českém jazyce. Elektronické plné články jsou přijímány pouze v dokumentu Microsoft® Microsoft Word, optimální rozsah příspěvku je 8 až 12 stran (může být i delší). Dokumenty odešlete na adresu horak@mail.vstecb.cz. Příspěvky budou recenzovány dvěma recenzenty. Recenze bude zajištěna redakční radou časopisu.

Pokud máte jakýkoli problém s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, nebo máte nějaké dotazy týkající se přípravy rukopisů, kontaktujte nás na emailové adrese horak@mail.vstecb.cz. Pro další podrobnosti si, prosím, stáhněte šablonu, která je příkladem toho, jak by měl příspěvek, který je editovaný v Microsoft® Word a má být zveřejněný v časopise Journal of Valuation and Expertness, vypadat. Autoři jsou povinni dodržovat šablonu uvedenou v této části, včetně formátování. V případě, že si nejste formátem jisti, stačí kliknout na požadovaném místě a ve sloupci „styl“ můžete vidět, jak text formátovat. Příspěvek musí mít přesně stejnou strukturu, která je zobrazena v šablonu.


English version

  • Download of Template with detailed instructions here

Your contributions, please, submit on horak@mail.vstecb.cz
(Deadline is the 31st March and 30th September, for 2016 and 2017, the deadline is 30th September)

The paper must fulfill the terms of originality and must not be offered to another publisher. Note that the appearance of the paper will depend largely upon the care the author takes in preparing the original manuscript and graphic material. The author is responsible for all proofreading and layout. If not, the paper will not be accepted by the editorial board of the journal.

The paper must be written in English or Czech language. Electronic full paper submissions are only acceptable in Microsoft® Word document, optimal extent of the paper is 8 to 12 pages (it can be later). The document should be sent on the address horak@mail.vstecb.cz. Papers will be reviewed by two reviewers. The review will be secured by the editorial board of the journal.

If you have any problem with conditions mentioned in this document or you have any questions regarding the preparation of manuscripts, it is best to have them answered now – please, contact us on the e-mail address horak@mail.vstecb.cz. For other details, please, download the template, which is an example of how your paper should look to be published in the Journal of Valuation and Expertness, edited in Microsoft® Word. Authors are required to observe the stencil given in this part including the format. In case you are not sure about the format, you can just click on the requested place and in the column “style” you can see how to format the text. The paper must follow the structure which is shown in the template.