littera-info

Reengineering

Abstract: In Bohemia most companies were founded in the 90s when the aggregated demand was strong, which enabled easy development. A large number of subjects showed many needs and the businesses did not feel the stagnation. This enabled stable growth and profit in a competitive environment. However, the wave of aggregate demand gradually exhausted itself and stabilized at the natural rate. It led to the fact that enterprises have ceased to have such a big volume of orders and requests. As the result there was either a reduction of activities, of employees, or a reorganization or closure. These factors were accompanied by the first recession around 1998, which in some areas caused bankrupts of many companies. Similarly, various influences unfolded after 2000, particularly through the financial crisis in 2008.
This shows that many companies have been successful mainly due to the use of strong demand at the time, when the Czech Republic had been transformed, and this strategy was successful until the demand weakened, competition increased and recessions took place. The bankrupts or survival with an uncertain future are an unfortunate consequence of this situation. In such a situation it is necessary to focus on certain managerial leadership that will transform the form and continue functioning in co-ordinance with the newly created market conditions. This is the right situation for reengineering.

Reengineering

Abstrakt: Většina firem v Čechách byla zakládána v 90. letech, kdy byla silná agregátní poptávka, což umožňovalo celkem snadný rozvoj. Velký počet subjektů vykazoval četné potřeby a podniky nepociťovaly stagnaci. To umožňovalo stabilní růst a profit i v konkurenčním prostředí. Postupně se však vlna agregátní poptávky vyčerpala a ustálila na přirozené míře. Tento fakt vedl k tomu, že podniky už přestávaly mít ten předchozí objem objednávek a požadavků. Důsledkem byla buď redukce činností, zaměstnanců, nebo určitá reorganizace, případně uzavření firmy. Tyto skutečnosti ještě doplnila první recese kolem roku 1998, která v některých oborech způsobila krachy řady firem. Podobně se odvíjely různé vlivy po roce 2000, zejména na základě finanční krize 2008.
Výše uvedené dokumentuje, že mnoho firem bylo úspěšných zejména díky využití silné poptávky v době, kdy se Česká republika transformovala, a to jim setrvačně vycházelo řadu let až do chvíle, než došlo k oslabení poptávky, sílící konkurenci nebo recesím. Neblahým důsledkem pak jsou krachy firem nebo přežívání s nejistou budoucností. Právě v takové situaci je nutné se zaměřit na určité manažerské vedení, které umožní transformovat formu a uchopit její další fungování za nově vytvořených tržních podmínek. To je právě ideální situace pro reengineering.

Authors: Jaroslav Vehrle
Keywords: profit, effects, changes, development, competitiveness, profit, efekty, změny, rozvoj, konkurenceschopnost
Volume:
Issue:
Full article