littera-info

Risks in logistics – research findings

Abstract: The aim of the paper is to present the approach and results of the questionnaire research focused on the frequencies of occurrence and impact of severe events in logistics, then on risk factors as well as the approach to risk management in logistics. With the support of SPSS Statistics software, measures of location and variability of answers were analyzed. After the analysis, the phenomena recognized were classified according to the importance and then evident relationships were also researched. The results of the research analysis are in the ordering of the severe events into the matrix ”occurrence – impact”, positional map of the risk factors, expected progression of logistics risks and finally overview of the use of preventive measures and techniques in logistic chain risk management. In the end, the directions of further risk research are specified.

Rizika v logistice – poznatky z průzkumu

Abstrakt: Příspěvek prezentuje postup a výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na výskyt a dopad nepříznivých událostí v logistice, rizikové faktory a přístupy k řízení rizik. Za podpory SPSS byla analyzována poloha a variability odpovědí a poté byly zjištěné jevy klasifikovány podle zá- važnosti a hledány souvislosti. Výsledkem je uspořádání nepříznivých událostí v matici „výskyt – dopady“, poziční mapa rizikových faktorů, očekávaný vývoj rizik v logistice a přehled o stupni využívání preventivních přístupů k řízení rizik. Jsou specifikovány směry dalšího výzkumu rizik v logistice

Authors: Pavla Macurová, Jana Hančlová, Alena Minárová, Oleg Dejnega, Josef Černý, Leo Tvrdoň
Keywords: logistic chain, risks in logistics, risks survey, logistic chain risk management, logistický řetězec, rizika v logistice, průzkum rizik, řízení rizik v logistice
Volume:
Issue:
Full article