Stanovení Gordonovy růstové konstanty na příkladu konkrétního podniku

Plný článek: Stanovení Gordonovy růstové konstanty na příkladu konkrétního podniku
(21.12.2016)

Abstrakt: Gordonův model znamená, že změna ceny je ovlivněna předpokládanou dividendou, diskontní sazbou a tempem růstu dividend. Pro schopnost modelu předvídat budoucí dividendy a posuzovat přiměřenou úroveň cen akcií je tento model široce aplikován. Gordonův růstový model má ovšem hned několik nevýhod, mezi které lze zařadit fakt, že počítá s očekávanou dividendou, s očekávanou mírou růstu a je omezen pouze na společnosti vyplácející dividendu. Článek dále popisuje několik modelů vycházejících z Gordonova modelu. Jedná se o jednostupňový model, dvoustupňový model, třístupňový model, H-model a ziskové modely. Gordonův model je ovšem extrémně citlivý na vstupní data, především pak na předpokládanou míru růstu dividend (předpokládané tempo růstu společnosti) označovanou jako g. Aplikační část článku se zabývá konkrétními případy stanovení tohoto parametru, který je klíčovým aspektem ocenění, jež významně ovlivňuje výslednou hodnotu společnosti, tj. i jednotlivých akcií. Je provedena detailní strategická, tržní a makroekonomická analýza modelové společnosti, ale i detailní interní analýza modelové společnosti včetně zhodnocení plánů firmy. Následně jsou uvedeny možnosti stanovení předpokládaného tempa růstu g.

Autoři: VOCHOZKA Marek
Klíčová slova:
Gordonův model, dividendová politika, oceňování akcií, tempo růstu, makro a mikro analýza, finanční analýza
Ročník: 1
Číslo: 1


English version

Full article: Determination of the Gordon growth constant on example of concrete company
(2016-12-21)

Abstract: The Gordon model implies that price change is influenced by the expected dividend, discount rate and growth rate of dividends. The model is widely applied due to its ability to predict future dividends and evaluate the appropriate level of stock prices. However, the Gordon growth model has several disadvantages, among which are the fact that it calculates with an expected dividend, expected growth rate and is limited solely to companies paying a dividend. The article further describes several models based on the Gordon model. These are the single-stage model, two-stage model, three-stage model, H-model and profit models. The Gordon model is, however, extremely sensitive to input data, especially the expected growth rate of dividends (predicted growth rate of the company), referred to as g. The application part of the article deals with specific cases of determining this parameter, which is a key aspect of the valuation, which significantly influences the final value of the company, i.e. even individual stocks.  A detailed strategic, market and macroeconomic analysis of a model company is performed, as well a detailed internal analysis of the model company including the evaluation of company plans. Subsequently, options of determining the expected growth rate g are stated.

Authors: VOCHOZKA Marek
Keywords: gordon model, dividend policy, share valuation, growth rate, macro and micro analysis, financial analysis
Volume: 1
Issue: 1