littera-info

The history of banks and savings banks in Bohemia and Moravia

Abstract: The following review of the book “The history of banks and saving banks in Bohemia and Moravia” written by Paul Juřík aims to present its rich content to general public. The book describes not only the establishment of banks and savings banks and their subsequent development activities and in some cases their decline, but also the lives of important people, who formed and influenced the finances in our country. In his detailed description the author also analyzes the impact of two world wars on the banking and finance law and describes also the “dark“ aspects of our history, like the German occupation of the Czech Republic in 1939–1945 and quantifying the losses of the financial system in the given period. Postwar development of banking is revealed until 2011, not only by text but also by contemporary photographs and detailed tables.

Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě

Abstrakt: Následující recenze ke knize Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě napsané Pavlem Juříkem má za cíl přiblížit její bohatou obsahovou náplň. Kniha popisuje nejen zakládání bank a spořitelen a jejich následný rozvoj, činnost a v některých případech zánik, ale i životy vý- znamných osobností, které ve své době vytvářely a ovlivňovaly finance na našem území. Autor ve svém podrobném popisu také analyzuje vliv dvou světových válek na bankovní sektor a finance státu a nevyhýbá se i „temným“ stránkám naší historie, jako je okupace České republiky Německem v letech 1939–1945 a vyčíslením ztrát finančního systému v daném období. Poválečný vývoj peněžnictví je autorem popsán až do roku 2011 nejen textem, ale i dobovými fotografiemi a detailními tabulkami.

Authors: Robert Zeman
Keywords: bank, savings bank, pawnshop, coin, banknote, banka, spořitelna, záložna, zastavárna, mince, bankovka
Volume:
Issue:
Full article