littera-info

The importance of defining corporate income tax incentive objectives in order to enhance their effectiveness

Abstract: For the state budget any tax relief means tax revenue not received. Thus, on one hand, every tax relief provides support to a definite group of tax payers; on the other hand, it makes the tax administration process more complicated and costly. Corporate income tax relief is a tool to ensure economic competitiveness, attract new investments, correct market shortcomings and achieve social goals. Often, these incentives can significantly reduce the budget revenues, in particular – in case when more and more new relief incentives are introduced. In certain circumstances, such incentives do not function as an effective instrument for achieving economic and social objectives, and the benefits acquired are not adequate to the amount of resources spent on the administration of these incentives. In geographically and numerically small countries like Latvia, the opportunities of tax element (object, subject, rates, incentives, etc.) usage as a tax instrument for the regional development are not addressed. This paper will assess the efficiency of income tax relief incentives in Latvia in the given economic conditions while taking into account their economic and social significance at the current moment and will attempt to forecast the potential impact on the business environment incentives, if tax reliefs are differentiated for different regions of the country to stimulate the disadvantaged ones.
Evaluation of tax incentives has been developed in international practice and methodology. The guidelines worked out by Organization of Economic Cooperation and Development (hereinafter – the OECD) and International Monetary Fund (hereinafter – the IMF) will be taken into account in this report (OECD 2010; Klemm, Van Parys 2009).

Důležitost definování daňových pobídek pro daň z příjmů právnických osob s cílem zvýšit jejich efektivnost

Abstrakt: Pro státní rozpočet všechny daňové úlevy znamenají výpadek příjmu z daní. Na jedné straně tedy všechny úlevy na dani poskytují podporu určité skupině daňových poplatníků, na straně druhé to činí správu daňových procesů komplikovanější a nákladnější. Úleva na dani z příjmů právnických osob je nástrojem k zajištění ekonomické konkurenceschopnosti, přilákání nových investic, opravení tržních nedostatků a dosahování sociálních cílů. Tyto pobídky mohou často významně snížit rozpočtové příjmy, zejména v případě, kdy je představováno více a více nových úlevových pobídek. Za určitých okolností takovéto pobídky nefungují jako efektivní nástroj k dosahování ekonomických a sociálních cílů a získaný užitek není přiměřený zdrojům použitým na správu těchto pobídek. V geograficky a numericky malých zemích, jako je Lotyšsko, nejsou možnosti daňových prvků (objekt, předmět, míry, pobídky atd.) používané jako daňové nástroje pro regionální rozvoj řešeny. Úkolem tohoto dokumentu bude posoudit efektivnost úlev na dani z příjmů právnických osob v Lotyšsku za daných ekonomických podmínek, při současném zohlednění jejich ekonomického a sociálního významu v danou chvíli a pokusit se předpovědět potenciální dopad na pobídky v podnikatelském prostředí, jestliže daňové úlevy jsou diferencované pro různé regiony země, aby stimulovaly ty regiony, které jsou zaostalé.
Vyhodnocení daňových pobídek bylo vyvinuto v mezinárodní praxi a metodologii. Pokyny vypracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) a Mezinárodní měnový fond (dále jen IMF) a budou vzaty v úvahu v tomto dokumentu (OECD 2010; IMF 2009).

 

Authors: Biruta Pule, Gunta Innuse
Keywords: tax incentives, taxation, revenue, expenditure, daňové pobídky, daňové příjmy, výdaje
Volume:
Issue:
Full article