littera-info

The influence of the social network on respondents’ attitude to mobile marketing

Abstract: The article deals with the influence of on-line social networks on the respondents’ attitude to Mobile marketing. The influence of social networks on the respondents’ behaviour in the off-line world and their attitude to the tools of the marketing communication are one of the most frequently discussed topics these days. According to the consumers’ behaviour in the internet area the marketers are trying to predict their behaviour even in the real world and on this basis they offer not only the relevant products but also the media with the help of which communication campaigns are made. They suppose that the response to relevant products or media will be higher than with commonly used campaigns or media. The consumers’ behaviour in social networks and their influence on their attitude to the Mobile marketing are the main topics of this article. The data for this research were collected by the Google documents application from November 2010 to March 2011. The total number of respondents is 476.

Vliv komunitních sítí na postoj respondentů k mobilnímu marketingu

Abstrakt: Článek se zabývá vlivem komunitních sítí v rámci on-line prostředí a postojem respondentů k mobilnímu marketingu. Vliv komunitních sítí na chování spotřebitelů v off-line světě a na jejich postoj k dalším nástrojům marketingové komunikace je v současné době jedno z nejčastěji řešených témat. Podle chování spotřebitelů v on-line prostředí se snaží marketéři predikovat jejich chování i v reálném světě a na tomto základě jim nabízejí ne pouze relevantní produkty, ale také media, kterými jsou vedeny komunikační kampaně. S předpokladem, že odezva na relevantní produkty či média bude vyšší než u běžně vedených kampaní nebo běžně používaných médií. Chování spotřebitelů v rámci komunitních sítí a vliv jejich účasti v nich na postoj k mobilnímu marketing je předmětem tohoto článku. Data byla získána pomocí on-line dotazníkového šetření v aplikaci Google Docs v období listopad 2010 až březen 2011. Celkem se výzkumu zúčastnilo 476 respondentů.

Authors: Monika Březinová
Keywords: social network, mobile marketing, komunitní síť, mobilní marketing
Volume:
Issue:
Full article