littera-info

The measurement of organizational capital

Abstract: The aim of the authors was to compare the model for measurement of organizational capital created for the Czech Republic with the model designed based on data of 309 businesses in the South-West Cohesion Region. The p-values of the intercept, the coefficients of tangible fixed assets and personnel expenses lower than 0.05 coming out in both models indicate statistical significance of these regression coefficients and intercepts. Therefore, it is significant at the 0.05 level that both the intercept and two independent variables have influence on the dependent variable in both models. Both models show also the highest p-value for the coefficient of intangible fixed assets. While this regression coefficient remains to be statistically significant in the model for the entire Czech Republic, it isn’t statistically significant for the South-West Cohesion Region. Thus the influence of intangible fixed assets on the dependent variable – revenue – hasn’t been proven. This article is a part of the results of the project no. 402/09/2057 “Measurement and management of the intangible assets impact on enterprise performance”, financed by Czech Science Foundation.

Měření organizačního kapitálu

Abstrakt: Cílem autorů bylo porovnání modelu pro měření organizačního kapitálu vytvořený pro ČR s modelem zkonstruovaným na základě dat 309 podniků z regionu soudržnosti Jihozápad. V obou modelech vycházející p-hodnoty pro absolutní členy i koeficienty u dlouhodobého hmotného majetku i osobních nákladů menší než 0,05, což ukazuje na statistickou významnost těchto regresních koeficientů i absolutních členů. Na hladině významnosti 0,05 bylo tedy prokázáno, že absolutní člen i dva regresory mají v obou modelech vliv na závisle proměnnou. V obou modelech rovněž vychází nejvyšší p-hodnota pro koeficient u dlouhodobého nehmotného majetku. Zatímco však v modelu pro celou ČR je tento regresní koeficient stále statisticky významný, v modelu pro region soudržnosti Jihozápad již statisticky významný není, tedy nebyl prokázán vliv dlouhodobého nehmotného majetku na závisle proměnnou – tržby. Tento článek je součástí výsledků projektu č. 402/09/2057 „Měření a řízení dopadu nehmotných aktiv na výkonnost podniku“ financovaného Grantovou agenturou České republiky

Authors: Roman Fiala, Jana Borůvková
Keywords: organizational capital, measurement, linear regression model, sales, tangible fixed assets, intangible assets, staff costs, organizační kapitál, měření, lineární regresní model, tržby, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, osobní náklady
Volume:
Issue:
Full article