littera-info

The minimization agrotechnologies and their impact on hydro-physical soil properties

Abstract: This report analyses the efficiency of different technologies of soil cultivation (conventional and minimization) in terms of physical properties and water regime of soils, where the infiltration of surface water is a major component of subsurface water subsidy. Research on an experimental plot at the cadastral territory Horní Meziříčko proceeded from 2005–2008 on Cambisol, a light loamy soil with indistinctive structure and humus content of 1.5 %. Arable land on the experimental area was divided into two parts; one part was cultivated by applying classical technology and the other one by minimization technology. The plots were sowed alternately with winter crops and summer crops. Soil physical properties (actual soil water content, reduced bulk density, total porosity, maximal capillary water capacity, pores distribution and soil aeration) were established by analysis of 100 cm³ undisturbed soil sample from soil horizon (10, 20, 30 cm) according to standard methodology. To observe the infiltration characteristics of topsoil surface layers there was used double-cylinder method; to evaluate the field measurement of infiltration there was used the three parameters equation of Philip type. This method provides a good estimation of saturated hydraulic conductivity K. The results of the experiment proved that when cultivating by minimization technology, physical characteristics of soil deteriorated (bulk density, porosity, consolidation of deeper layers of top soil horizon, lower activity of soil mezoedafon); consequently the retention and accumulation characteristics of the soil were lower. Owing to minimalization technology the soil cultivation infiltration rate v(t) reduced approximately in half and estimated values saturated hydraulic conductivity K cut by 1/2 to 1/3 .

Minimalizační agrotechnologie a jejich vliv na hydro-fyzikální vlastnosti půdy

Abstrakt: Předkládaný příspěvek analyzuje efektivitu odlišných technologií zpracování půdy (klasickou a minimalizační) z hlediska fyzikálních vlastností a vodního režimu půd, při kterém je infiltrace hlavní složkou pro dotaci podpovrchové vody.
Výzkumné práce na experimentální ploše v k. ú. Horní Meziříčko probíhaly v letech 2005–2008 na kambizemi, lehké hlinitopísčité půdě s nevýraznou strukturou a obsahem humusu 1,5 %. Experimentální plocha byla rozdělena na dvě části, orniční vrstva na těchto plochách byla zpracována klasickou a minimalizační technologií. Pozemky byly střídavě osety ozimými plodinami a jařinami. Fyzikální vlastnosti půdy (momentální vlhkost, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, maximální kapilární vodní kapacita, rozdělení pórů a provzdušenost) se určovaly rozborem neporušeného půdního vzorku (Kopeckého válečky o jednotném objemu 100 cm³ ) z orničního horizontu (10, 20, 30 cm) dle standardní metodiky. Ke sledování infiltračních vlastností povrchových vrstev ornice se použila výtopová metoda (dvouválcové infiltrometry), k vyhodnocení terénního měření infiltrace se použila tříparametrická rovnice Philipova typu, která poskytuje dobrý odhad nasycené hydraulické vodivosti K. Výsledky výzkumu prokázaly, že při minimalizačním zpracování půdy se zhoršily fyzikální vlastnosti půdy (objemová hmotnost, pórovitost, zhutnění hlubších vrstev orničního horizontu, nízká činnost půdního mezoedafonu), v důsledku čehož se snížila retenční a akumulační schopnost půdy. Při minimalizačním zpracování půdy se snížila rychlost infiltrace v(t) zhruba na 1/2 a odhadnuté hodnoty nasycené hydraulické vodivosti K se snížily na 1/2 až na 1/3.

Authors: Ivana Kameníčková, Miroslav Dumbrovský, Jana Podhrázská
Keywords: tillage treatments, soil physical properties, infiltration, drench method, saturated hydraulic conductivity Ks, zpracování půdy, hydro-fyzikální vlastnosti půdy, infiltrace, výtopová infiltrace, nasycená hydraulická vodivost Ks
Volume:
Issue:
Full article