littera-info

The volumetric quanti fication of erosion rill in the catchment area of Šardický stream

Abstract: The Paper deals with evaluation of soil loss by measurement of erosion rills on the field plots. The principle of water erosion is the release of soil particles and water accumulation in the form of sediment, which are then transported and subsequently deposited in the morphological landscape positions, the hydrographic network and water reservoirs. The rill erosion is accelerated by the direct surface runoff with the transported solids from the inter-rill space and then concentrated runoff on a small deep in their own erosion gullies. Spatial location and shape parameters of the rill erosion are given by stability and resistance of the soil, slope, altitude and direction of runoff and vegetative covers of the surface.
As a case study area was selected cadastral territory in South Moravia region, very typical by its sloping relief with soil loess cover. Measurement is performed directly in the field of research plots, which were situated on land with a slope of above 10 %, with corn sown up-downhill. With the erosion bridge technology there was targeted several hundred cross-sections of land, which was calculated by volume of erosion rills.

Objemová kvanti fikace erozních rýh v povodí Šardického potoka

Abstrakt: Příspěvek se zabývá hodnocením ztráty půdy získaným měřením erozních rýh přímo na řešených pozemcích. Princip vodní eroze spočívá v uvolnění půdních částic vodou a jejich akumulace do formy splavenin, které jsou dále transportovány a následně deponovány v morfologických krajinných polohách, v hydrogra fické síti a ve vodních nádržích. K rýhové erozi přispívá plošný povrchový odtok a jím transportované částice z mezirýhového prostoru a následně soustředěný povrchový odtok o malé hloubce ve vlastních erozních rýhách. Prostorové uspořádání a tvarové parametry rýhové eroze jsou dány stabilitou a odolností půdy, sklonem, výškou a směrem odtoku a vegetačním krytem povrchu půdy.
Jako výzkumná plocha byla vybrána oblast katastrálního území v Jihomoravském kraji, velmi typická svým členitým reliéfem, kde převažují sprašové půdy. Měření se provádí přímo na výzkumných plochách, které se nachází na pozemku se sklonem nad 10 % s širokořádkovou plodinou pěstovanou po spádnici.

Authors: Miroslav Dumbrovský, Veronika Sobotková, František Pavlík, Jana Uhrová
Keywords: water erosion, flash ood, quantifi cation rill and inter-rill erosion, soil loss, vodní eroze, přívalové srážky, kvanti fikace rýhové a mezirýhové eroze, ztráta půdy
Volume: 4
Issue: 1
Full article