littera-info

Two geometric examples of „transitional“ areas in architecture

Abstract: This article analyzes the relevant geometric properties of the two „transition“ (sheating) and rotationally asymmetric surfaces with the same horizontal ring at the base, one of which is developable linear, while the other is linear undevelopable with that „stage“(the upper horizontal base) of the fi rst one is circle, while the „stage“ of the other is an ellipse, the vertical distance between the bases is the same. Both considered „transitional“ areas are speci fically de fined to mean that only the (infi nite) forming lines will always be vertical. The geometric formations described above can be found in modern architecture in the context of mass-mounting stages, pedestals of statues, etc.

Dva geometrické příklady „přechodových“ ploch v architektuře

Abstrakt: Příspěvek analyzuje relevantní geometrické vlastnosti dvou „přechodových“ (plášťových) a rotačně asymetrických ploch se stejnou kruhovou horizontální podstavou, z nichž jedna je přímková rozvinutelná, zatímco druhá je přímková nerozvinutelná s tím, že „pódium“ (horní vodorovná podstava) prvé z nich je kružnicí, zatímco „pódium“ té druhé je elipsou, přičemž vertikální vzdálenost obou podstav je stejná. Obě uvažované „přechodové“ plochy jsou speciálně de finovány tak, že právě jediná z (nekonečného množství) tvořicích přímek bude vždy vertikální. S popsanými geometrickými útvary se lze především setkat v moderní architektuře v souvislosti s podstavnou hmotou pódií, piedestalů soch apod.

Authors: Radimír Novotný
Keywords: conical developable surface, surface undevelopable, conoid, ruled surfaces, pedestals and sheating surfaces, kuželové plochy rozvinutelné, nerozvinutelné plochy, konoidy, přímkové plochy, piedestaly a jejich plášťové plochy
Volume: 4
Issue: 1
Full article