littera-info

Universities and the concept of corporate social responsibility

Abstract: Scientific development – theory and practice – in the field of corporate social responsibility (CSR) is in it´s early stage both in international context as in condition of Slovakia or the Czech Republic. In doing so, these three letters urgently develop and shape our future, where the responsible behaviour of economic actors should be the norm. University environment and its influence are decisive for this period of integration of CSR among to the other academic disciplines. Universities located and educated current and future actors and creators of economic life. This article aims to describe the main features of CSR with a link to the role of universities and their research and education process. The key to CSR is located in thinking, attitudes and conducts of all economic actors who can be appropriately affected by universities.

Univerzity a koncept spoločensky zodpovedného podnikania

Abstrakt: Vedecký rozvoj – teórie a praxe – v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) je v medzinárodnom meradle a aj na Slovensku a v Českej republike v počiatočnom štádiu. Pritom tieto tri písmená naliehavo vytvárajú a formujú našu budúcnosť, kedy zodpovedné správanie ekonomických aktérov by malo byť samozrejmosťou. Univerzitné prostredie a jeho vplyv v tomto smere je rozhodujúcim pre začlenenie CSR medzi ostatné vysokoškolské disciplíny. Práve tu, na univerzitách, sa totiž nachádzajú a študujú súčasní a budúci aktéri a tvorcovia hospodárskeho života. Cieľom tohto článku je opísať hlavné črty CSR s prepojením na úlohu univerzít a ich výskumno-vzdelávací proces. Kľúč k CSR sa totiž nachádza v myslení, postojoch a konaní všetkých hospodárskych subjektov, ktoré môžu univerzity vhodne ovplyvniť.

 

Authors: Emese Tokarčíková
Keywords: universities, corporate social responsibility, research and education, implementation of CSR, univerzity, spoločenská zodpovednosť firiem, výskum a vzdelávanie, implementácia CSR
Volume:
Issue:
Full article