littera-info

Use of financial analysis for credit rating of enterprises applying for a loan

Abstract: The paper deals with a method of financial analysis applied by bank institutions in the Czech Republic used for assessment of reliability and solvency of a client applying for a loan. Clients are scored by financial ratios of financial analysis and according to the total sum a letter ranged from A to G is assigned. Further, the paper assesses 81 engineering and 112 construction enterprises according to the above mentioned methodology. An evaluation of the development of reliability and solvency in both sectors is discussed as well.

Použití finanční analýzy pro úvěrové hodnocení podniků žádajících o úvěr

Abstrakt: Příspěvek se zabývá metodou finanční analýzy používanou bankovními institucemi v České republice pro posouzení spolehlivosti a solventnosti klienta žádajícího o úvěr. O klientech jsou zaznamenány poměrové ukazatele finanční analýzy a na základě celkového součtu je přiřazeno hodnocení v rozmezí od A do G. Příspěvek taktéž hodnotí 81 strojírenských a 112 stavebních podniků podle uvedené metodiky. Hodnocení vývoje spolehlivosti a solventnosti v obou sektorech je v příspěvku také diskutováno.

Authors: Marta Maršíkov , Pavel Rousek
Keywords: bank, loan, business, financial analysis, reliability and solvency, banka, úvěr, podnikání, finanční analýza, rentabilita a solventnost
Volume:
Issue:
Full article