littera-info

Using the BSC to motivate employees and for a fair remuneration

Abstract: This article aims to present a way to implement new company strategy. It is realized by application of the method of Balanced Scorecard. There was chosen the project approach to implementation, which is very suitable to carry out such serious changes in the business. In case of government area it is even necessary, if it wants to obtain finance partly of the European Union.
The article does not seek to provide guidance on how to formulate strategy, but focuses only on its successful implementation. Since it is impossible to create a specific model that would be easy to use at another entity just by changing some of the factors, these recommendations can be understood as the maximum rate of a guidance for the implementation of corporate strategy. The article formulated the basic recommendations for the introduction of the BSC so as to be applicable not only to measure performance, but as an incentive tool, too.

Využití BSC pro motivaci zaměstnanců a jejich spravedlivé odměňování

Abstrakt: Tento článek si klade za cíl představit konkrétní způsob implementace inovované podnikové strategie, a to prostřednictvím důsledné aplikace metody Balanced Scorecard. Pro implementaci byl zvolen projektový přístup, který je pro provádění takto závažných změn v podnicích velmi vhodný a v případě státní správy, pokud chce změny částečně financovat prostředky z Evropské unie, dokonce nezbytný.
Článek se nesnaží poskytnout návod, jak strategii formulovat, ale zaměřuje se pouze na její úspěšnou implementaci. Vzhledem k tomu, že nelze vytvořit konkrétní model, který by byl jednoduše použitelný u dalšího subjektu pouhou změnou některých faktorů, lze uvedená doporučení chápat jako maximální míru vytvoření návodu pro implementaci podnikové strategie. V článku jsou formulována základní doporučení pro zavedení BSC tak, aby byla použitelná nejenom pro měření výkonnosti, ale také jaké stimulační nástroj.

Authors: Eva Pecháčová, Marek Botek
Keywords: Strategic Management, Balanced Scorecard, Project Management, KPIs, Metrics, strategické řízení, Balanced Scorecard, projektové řízení, KPI, metriky
Volume:
Issue:
Full article