Valuation of real burdens using concrete example/ Ocenění věcných břemen na konkrétním příkladu

Authors: Tomáš KRULICKÝ
Keywords: rights corresponding to real burden, easement of land, easement of utility services, capitalization method/ práva odpovídající věcnému břemenu, služebnost pozemku, služebnost inženýrské sítě, metoda kapitalizace
Volume: 3
Issue: 2
Full article