littera-info

The Needs of Employers in the Geospatial Technologies

Abstract: The survey was conducted on the basis of the needs of the employers’ for knowledge and skills of graduates focused on geo-information technology. It was done in preparation for the accreditation of a new branch in the VŠTE in Ceske Budejovice. Although the survey was minor and does not have ambitions for being comprehensive and unambiguous, the conclusions emerged from the survey have very interesting results. Needs of employers surveyed were both on the specific knowledge domain for the selection of jobs and in terms appropriate to the number of graduates in the workplace -all apart from the perspective of commercial firms and the state authority. The article tries to present the basic idea of the studies and results for selected jobs.

Zjištění potřeb zaměstnavatelů v oblasti geoinformačních technologií

Abstrakt: V rámci příprav akreditace nového oboru na VŠTE v Českých Budějovicích byl proveden průzkum potřeb zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti absolventů oborů zaměřených na geoinformační technologie. Ač se jednalo o průzkum menšího rozsahu a nedělá si ambice na komplexní a zcela jednoznačné závěry, vzešly z průzkumu velmi zajímavé výsledky. Zjišťovány byly potřeby zaměstnavatelů jednak na konkrétní domény znalostí pro vytypované pracovní pozice a jednak z hlediska potřeby na počet absolventů zaměstnatelných na pracovišti. To vše odděleně z pohledu komerční firmy a úřadu státní správy. Článek se pokouší představit základní myšlenku provedeného průzkumu a výsledky pro některé pracovní pozice.

Authors: Tomáš Dolanský, Miluše Dolanská, Jana Štronerová
Keywords: geoinformation technology, GIS, education, graduate, university, market place, geoinformační technologie, GIS, výuka, absolvent, vysoká škola, uplatnění na trhu práce
Volume: 3
Issue: 1-2
Full article